20.10.13

Saravá



Depois disto, um whisky.

Ou isto: