20.10.13

SaraváDepois disto, um whisky.

Ou isto: